January 6th, 2010

Can someone translate a Poem from Samoan to English for me, please?

Can someone translate this Poem from Samoan to English for me, please?
 

It is a very nice poem for a good friend who is Samoan.

Hope to hear from you soon.
 
ma so‘ona mananaia, ma lalelei lo latou tuafafine. Le ‘au uso o lo ‘ua matutua.
Ona fai atu‘lea lo latou tuafafine, “Tui e, ma Tui ma Tui ma Tui, ‘o lenei ‘ua tatou matutua; pe ni a ‘o tatou faiva a fai nei? E lelei ina ia tatou ta ti‘a.” Ona usita‘i lea i ai ‘o le nu‘u; ona latou ta tìa lea. Ta le ti‘u a Sina; mua i tai. Ta le ti‘a a Sina; mua i uta. Toe ta le ti‘a a Sina; mua i tai. ‘Ua leai lava le fafine—‘ua so‘ona lalelei; ‘ua u mai mata, ‘ua ni aiga fa‘alala; u mai le tua, ‘ua ‘o‘o le malama i Sàua.1
Ona vaaia lea e Sina ‘o le gogo sina, ‘ua tipatipa mai tai. Ona fa‘apea lea ‘o Sina;

“Oi la‘u tane! ‘o le gogo sina.
‘Ou te manamea i ana tipa.”

Ona fai atu lea ‘o le nu‘u, “Sema e, o mai ia, ina tatou sailia le tane a Sina.” Ona latou fai atu ai lea ia Sina, “Sina e, sau ia; ina e nofo i‘inei; ‘a e matou o e saili i lau tane, o le gogo sina, e ta manamea i ana tipa. Sina e, aua te tauvala‘au.” Ona latou o ai lea.
Ona tauvala‘au lea ‘o Sina, “Tui e, ma Tui ma Tui!” Ona sau ai lea ‘o Tuiletafu‘e, ‘o le sauali‘i; ona fefe ai lea ‘o Sina. Ua sau le aitu: ona moe lea i vae o Sina.
Ona o mai lea le au uso tuagane o Sina, ma lana tane, ‘o le gogo sina; ona tepa atu lea ‘ua i ai le aitu ia Sina, ona tagi lea.
‘O Fagono a tagi; ‘a ‘o tagi le tamaloa:—

“Soufuna Sina, soufuna Sina,
Le tama fafine, le feagaiga,
Lota tuafatine, na ‘e tagi i lau tane, ‘o le gogo sina.
E te manamea i ana tipa.
Ifo vanu, a‘e vanu, au manu na.
‘A e ta alu ita, ne‘i ta pau; ta lilia e.”

‘A ‘o tagi Sina;

“Sole Tui, sau i fale;
Tui e, sau i fale, i ta gagase.
Na‘u valaau, ‘o Tui ma Tui!
Oe mai ai le tasi Tui, ‘o Tuiletafu‘e; le moe nei,
Le tofa i o‘u vae nei
Tui e, sau i fale nei.”

Ona tagi lea ‘o le aupito ane i ai. E fa‘apea ‘uma lava a latou tagi.
Ona tagi lea ‘o Sina;

“Sole Tui e, sau i fale;
Sau i fale, i ta gagase.
Na‘u valaau, o Tui ma Tui!
Oe mai ai le tasi Tui, Tuiletafu‘e; le moe nei.
Tui e, sau i fale nei.”

It is a nice poem for a good friend who is Samoan.
I don't speak Samoan, just trying to catch up some words from my other friend Tavita Tusitala in Amerika Samoa topic and Samoan Word of the Day is helping me alot.
Thanks to every one who has a tention to help with this beautiful poem.

Hope to hear from you soon.

I have looked on www.ipacific.com website but have had no luck to get a translation.


I know that it is not easy and I will be very thankful to you.

Sincerely,
Malia

 
  • Current Mood
    cheerful cheerful